Мы в соцсетях

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2012-жылдын 20-январы N 44

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы N 521 "Мамлекеттик алымдын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу

Мамлекеттик алымдын өлчөмдөрүн жөнгө салуу механизмин өркүндөтүү жана кыймылсыз мүлктү ажыратуу келишимдерин тариздөө боюнча нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүдө жарандардын жана юридикалык жактардын сарптоолорун азайтуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы N 521 "Мамлекеттик алымдын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоо киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген мамлекеттик алымдардын өлчөмдөрүндө:

3-пунктунда:

- "а" пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"а) кыймылсыз мүлккө менчик укугуна өтүү предмети болуп эсептелүүчү келишимдерди күбөлөндүрүү үчүн:

 

эгерде бүтүмдүн тарабы балдар, ата-энелер, жубайлар, бир туугандар, чоң энелер, чоң аталар, неберелер болсо

1000 сом

эгерде бүтүмдүн тараптары башка жеке адамдар болсо

2000 сом

эгерде бүтүмдүн тарабынын бири юридикалык жак болсо

5000 сом

";

- "б" жана "в" пунктчалары күчүн жоготту деп табылсын;

- "г" пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"

г) башка келишимдерди күбөлөндүрүү үчүн:

 

эгерде бүтүмдүн тарабы балдар, ата-энелер, жубайлар, бир туугандар, чоң энелер, чоң аталар, неберелер болсо

300 сом

эгерде бүтүмдүн тараптары башка жеке адамдар болсо

500 сом

эгерде бүтүмдүн тарабынын бири юридикалык жак болсо

1000 сом

 

- "д" пунктчасы күчүн жоготту деп табылсын;

- "л" пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

"

л) мурастоо укугу жөнүндө күбөлүк берилгендиги үчүн:

 

балдарга, ата-энелерге, жубайларга

1000 сом

бир туугандарга, чоң энелерге, чоң аталарга, неберелерге

2000 сом

башка мураскерлерге

5000 сом

";

- "о" пунктчасы "жазуу жүзүндө которуу" деген сөздөрдөн мурда "нотариус тарабынан документти" деген сөздөр менен толукталсын.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2012-жылдын 24-январында N 5 жарыяланды

 

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ө.Бабанов


Баардык укутар корголон, Copyright 2017
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

E-mail

Web site

Коомдук бирикме

Not-palata@yandex.com

http://www.Not-palata.kg
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

Байланыш үчүн
телефон номерлери:


Дарегибиз:

+996 312 654621
+996 312 343527
+996 555 024823

720010, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек шаары, Токтогул көч., 230