Мы в соцсетях

Нотариат Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын «Нотариат жөнүндө» мыйзамына  жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык Кыргыз Республикасынын атынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган нотариалдык аракеттерди нотариустар тарабынан жүргүзүү жолу менен граждандардын жана юридикалык жактардын укуктарынын жана мыйзамдуу таламдарынын корголушун камсыз кылуу милдети жүктөлгөн мамлекеттик органдардын, кызмат адамдарынын жана жекече нотариустардын тутумун билдирет

 

Кыргыз Республикасында нотариалдык аракеттерди  Кыргыз Республикасынын «Нотариат жөнүндө» мыйзамына   ылайык мамлекеттик жана жеке нотариустар аткарат.

Мамлекеттик жана жеке нотариустар тариздеген документтер бирдей юридикалык күчкө ээ.

Жеке нотариус боло алат: Кыргыз Республикасынын жараны, жогорку юридикалык билими, юридикалык адистик боюнча кеминде үч жылдык стажы бар, мамлекеттик же жеке нотариустарда алты айлык стажировкадан өткөн, квалификациялык экзамен тапшырган, жеке нотариалдык иш жүргүзүү укугуна лицензиясы бар жаран.

Нотариалдык жеке иш жүргүзүүгө укук берген лицензия (мындан ары лицензия) квалификациялуу экзаменден өткөндөн кийин квалификациялык комиссиянын чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан 5 жылдык мөөнөткө берилет. Эгерде жеке нотариалдык иш жүзөгө ашырылган мезгилде лицензиянын күч-аракети Кыргыз Республикасынын «Нотариат жөнүндө» мыйзамдын 13-статьясынын экинчи абзацында каралган негиз боюнча токтотулуп турбаса, лицензиянын күч-аракети квалификациялуу экзаменден өтпөстөн эле улам кийинки 5 жылга узартылып турат

Лицензия берүү тартиби " Кыргыз Республикасындагы  лицензиялык-уруксат  берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен белгиленет. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин лицензияны берүүдөн баш тартуу чечими боюнча мыйзамда белгиленген тартипте сотко даттанууга болот.

Нотариус нотариалдык ишти жүзөгө ашырууда калыс, көз карандысыз болот жана Кыргыз Республикасынын Конституциясын, башка ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алат.

Нотариус нотариалдык аракеттерди жасоого байланыштуу болуп калган маалыматтардын жашыруундуулугун сактоого милдеттүү.

Нотариустун ишиндеги чектөөлөр

Нотариус:

ишкерлик кылууга жана нотариалдык, илимий жана окутуучулук иштерден башка иштерди жасоого;

келишимдерди түзүүдө арачылык кызмат көрсөтүүгө;

өз атына же өзүнүн атынан, жубайынын (өз жубайынын), анын жана өзүнүн туугандарынын (ата-энелеринин, балдарынын, неберелеринин, ага-инилеринин, эже-сиңдилеринин, чоң ата-чоң энелеринин, таята-таенелеринин) атына жана алардын атынан нотариалдык аракеттерди жасоого;

аталган нотариалдык кеңсенин кызматкерлеринин, нотариус менен эмгек мамилесинде турган кызматкерлердин атына жана алардын атынан нотариалдык аракеттерди жасоого укуксуз.

Жеке нотариустун Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, лицензиянын номери, аты-жөнү жана нотариалдык округдун аталышы көрсөтүлгөн, ырастама жазуулары бар штамптары, өздүк бланктары болот. Жеке нотариустун мөөрүндө өздүк коргоо каражаттары камтылышы мүмкүн.

Нотариус нотариалдык иш-аракеттерди жасоо үчүн нотариалдык округдун чегинде жайы болууга тийиш.

Нотариалдык округ Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин чечими менен өзгөртүлүшү мүмкүн.

Кыргыз Республикаснын «Нотариат жөнүндө» мыйзамдын 34-статьясында каралгандан башка учурларда, ар бир гражданин нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн ар кандай нотариуска кайрылууга укуктуу.

Нотариустун укуктары

Нотариус:

нотариалдык аракеттер жасалуучу орду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде аныкталгандан башка учурларда, өзүнө кайрылган жеке жана юридикалык жактардын кызыкчылыгында ушул Мыйзамда каралган нотариалдык аракеттерди жасоого;

- бүтүмдөрдүн, арыздардын жана башка документтердин долбоорлорун түзүүгө, документтердин көчүрмөлөрүн жана алардан көчүрүп жазып алууларды даярдоого, ошондой эле нотариалдык аракеттерди жасоо маселелери боюнча түшүндүрмө берүүгө;

- жеке жана юридикалык жактардан нотариалдык күч-аракеттерди жасоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана документтерди суратып алат. Көрсөтүлгөн адамдар маалыматтарды жана документтерди (анын ичинде кошумчаларды) алар келип түшкөн учурдан тартып он күндөн кечиктирбестен берүүгө милдеттүү.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында нотариуска башка да укуктар берилиши мүмкүн.

Нотариустун милдеттери

Нотариус:

- жеке жана юридикалык жактардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоодо аларга көмөк көрсөтүүнү жүзөгө ашырууга;

- аларга укуктарын жана милдеттерин түшүндүрүүгө, юридикалык жагын билбөө аларга зыян келтирбеши үчүн жасалып жаткан нотариалдык аракеттердин кесепети тууралу эскертүүгө, алар жасап жаткан нотариалдык аракеттердин келечек натыйжалары жөнүндө эскертүүгө;

- өзүнүн кесиптик иштерин жүзөгө ашырууга байланыштуу, анын ичинде мыйзамда каралган учурларды кошпогондо, ыйгарым укуктарын өткөрүп бергенде же бошотулганда ага белгилүү болгон маалыматтарды купуя сактоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына же мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелинген эл аралык келишимдерге ылайык келбеген учурларда, нотариалдык аракеттерди жасоодон баш тартууга милдеттүү.

Нотариус өз милдетин ушул Мыйзамга, Кыргыз Республикасынын башка укуктук ченемдик актыларына ылайык аткарат. Эгерде нотариалдык аракеттердин жасалышына байланыштуу нотариуска карата кылмыш-жаза иши козголсо, сот аны сырды сактоо милдетинен бошотушу мүмкүн.

Нотариус Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен каралган учурларда, мурас же белек тартибинде жарандардын менчигине өтүүчү мүлктөн, мүлктүн наркы тууралуу тиешелүү салыкты эсептеп чыгаруу үчүн салык органына маалымкат берүүгө милдеттүү.

 Нотариустун жоопкерчилиги

Нотариустар жана нотариалдык аракеттерди жасоого ыйгарым укуктуу башка адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келген аракеттерди жасаган учурда мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчилик тартат.

Нотариус жасалган нотариалдык аракет жөнүндө маалыматтарды атайылап ачыкка чыгарса же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген нотариалдык аракет жасаса, соттун чечими боюнча ушунун натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттүү. Эгерде зыянды башка тартипте өндүрүү мүмкүн болбосо, башка учурларды зыяндын орду нотариус тарабынан толтурулат.

Ушул Мыйзамдын 21-статьясынын үчүнчү бөлүгүндө каралган маалыматтар салык органына берилбесе же өз учурунда берилбесе, нотариус Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде жоопко тартылышы мүмкүн.

Жеке нотариустар төмөнкүдөй нотариалдык аракеттерди жасайт:

1) бүтүмдөрдү күбөлөндүрөт;

2) жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүштү менчиктөө укугу жөнүндө күбөлүк берет;

3) документтерди жана алардын көчүрмөлөрүнүн тууралыгын күбөлөндүрөт;

4) документтерге коюлган колдордун аныктыгын күбөлөндүрөт;

5) бир тилден экинчи тилге которулган документтердин аныктыгын күбөлөндүрөт;

6) граждандын тирүү экендигин күбөлөндүрөт;

7) граждандын белгилүү бир жерде жүргөндүгүн күбөлөндүрөт.

8) граждандын сүрөттөгү адам менен окшоштугун күбөлөндүрөт;

9) документтер сунуш кылынган убакытты күбөлөндүрөт;

10) жеке жана юридикалык жактардын экинчи бир жеке жана юридикалык жактарга арыздарын берет;

11) акчалай суммаларды жана баалуу кагаздарды депозитка кабыл алат;

12) аткаруу жазууларын жүргүзөт;

13) векселдерге каршылык билдирүү жасайт;

14) чектерди төлөөгө сунуш кылат жана чектердин төлөнбөгөндүгүн күбөлөндүрөт;

15) документтерди сактоого кабыл алат;

16) деңиз каршылык билдирүүлөрүн жасайт;

17) далилдерди камсыз кылат;

18) мүлктүн жана баалуу кагаздардын тиешеси жок адамдан легалдаштыруунун субъектисине бекер өткөрүлгөндүгү жөнүндө келишимди күбөлөндүрөт.

 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында башка да нотариалдык аракеттер каралышы мүмкүн.


Баардык укутар корголон, Copyright 2017
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

E-mail

Web site

Коомдук бирикме

Not-palata@yandex.com

http://www.Not-palata.kg
"Кыргыз Республикасынын
Нотариалдык палатасы"

Байланыш үчүн
телефон номерлери:


Дарегибиз:

+996 312 654621
+996 312 343527
+996 555 024823

720010, Кыргыз Республикасы, 
Бишкек шаары, Токтогул көч., 230